درباره نشریه

نشریه ارتقا فرهنگ سلامت جامعه 
شاپا: 
شاپا الکترونیکی: 
مدیر مسئول: جناب آقای دکتر محمود کریمی
سردبیر: سرکار خانم دکتر گلی ارجی
کارشناس مجله: سرکار خانم فرزانه طالب حقیقی 
صاحب امتیاز: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه
ایمیل:  pchcj@savehums.ac.ir
نشریه ارتقا فرهنگ سلامت جامعه دارای مجوزی ذیل می باشد:
مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 88804 مورخ 1400/06/23