اهداف و چشم انداز

نشریه ارتقا فرهنگ سلامت جامعه وابسته به دانشکده علوم پزشکی ساوه است. هدف از انتشار این فصلنامه آشنا کردن متخصصان، کارشناسان و دانشجویان با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف فرهنگ سلامت در راستای رشد و توسعه دانش تخصصی در زمینه فرهنگ سلامت جامعه باشد. این نشریه پذیرای مطالعات با رویکرد کمی و کیفی در حوزه های مختلف فرهنگ سلامت به شرح ذیل می باشد.  :
•     سبک زندگی سالم (تغذیه، فعالیت بدنی، کنترل وزن، بهداشت خواب، بهداشت فردی، بهداشت جنسی، ارتباطات اجتماعی، مدیریت استرس، تعادل زندگی، تفریح و سرگرمی، سومصرف مواد و...)
•     فرهنگ و سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی
•     فرهنگ و تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت 
•     فرهنگ، سواد سلامت و اعتقادات بهداشتی 
•     فرهنگ و عملکرد کادر بهداشتی درمانی 
•     فرهنگ و عدالت در سلامت

•    فرهنگ و سلامت شغلی
•    فرهنگ و سیاست گذاری در سطح سلامت
•    فرهنگ و بهینه سازی بهداشت محیط
•    فرهنگ سازمانی و سلامت اداری

•     فرهنگ و مسئولیت پذیری اجتماعی  
•    روان شناسی رفتار سالم (شغلی، سازمانی و محیطی)

•    پیشگیری از بیماری های واگیر و غیرواگیر