اعضای هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

مدیر مسئول

دکتر محمود کریمی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

research.savehums.ac.ir/fa
m.karimisavehums.ac.ir
0000-0002-8413-1942

h-index: SCOPUS 12  

سردبیر

دکتر حمیدرضا کوهستانی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

research.savehums.ac.ir/fa
koohestanihrsavehums.ac.ir
0000-0003-1047-7294

h-index: SCOPUS 8  

اعضای هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر نیره باغچقی

آموزش پرستاری دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

baghcheghinayerehgmail.com
0000-0001-6877-473X

h-index: 7  

دکتر طالب بدری

روانپزشکی گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)، تهران، ایران

dr_badri52yahoo.com
0000-0002-8999-8836

h-index: 1  

دکتر ادریس حسین زاده

مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

edris-2009live.com
0000-0002-0674-281X

h-index: 12  

دکتر حسین شمس کوشکی

حقوق مرکز تحقیقات طب و دین، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)، تهران، ایران

hossein.shams64yahoo.com
0000-0003-4040-3237

h-index: 1  

دکتر محسن شمسی

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

mohsen_shamsi1360yahoo.com
0000-0003-4033-8041

h-index: 10  

دکتر مریم صف آرا

روانشناسی گروه روانشناسی علوم تربیتی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

m.safaraalzahra.ac.ir
0000-0002-7280-6818

h-index: 2  

دکتر مرضیه عربان

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران

araban62gmail.com
0000-0001-9920-0261

h-index: 10  

دکتر مصطفی قانعی

بیماری های ریه گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)، تهران، ایران

mghaneistergmail.com
0000-0001-9372-0928

h-index: 37  

دکتر مهدی مصری

سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها مرکز تحقیقات طب و دین، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)، تهران، ایران

mesrimdgmail.com
0000-0003-1533-8269

h-index: 2  

دکتر علی منتظری

اپیدمیولوژی دانشگاه جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

montazeriacecr.ac.ir
0000-0002-5198-9539

h-index: 51  

دکتر محمدحسین نیکنام

ایمنی شناسی پزشکی گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

niknam_myahoo.com
0000-0001-9132-1675

h-index: 21  

دکتر مرتضی همت

مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه،ساوه، ایران

mortezahemmatgmail.com
0000-0003-3564-1791

h-index: 7