بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک با دانش، نگرش و عملکرد در مورداقدامات حفاظت فردی موثر بر پیشگیری از ابتلا به کووید19 در میان کارگران شهر صنعتی کاوه- ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت ساوه، دانشکده علوم پزشکی ساوه،

2 استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه تعیین میزان دانش، نگرش و عملکرد (KAP) کارکنان صنایع درباره اقدامات حفاظت فردی موثر بر پیشگیری از ابتلا به کووید19 در شهر صنعتی کاوه و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی روی 461 نفر از کارکنان شهر صنعتی ساوه در تابستان سال 1399 انجام گردید. جهت بررسی KAP افراد درباره اقدامات حفاظت فردی موثر در پیشگیری از ابتلا به کووید19" از پرسش نامه محقق ساخت استفاده گردید.   CVR و CVIپرسشنامه به ترتیب 0/78و 0/85بود. جهت انجام آنالیز های آماری از نرم افزار SPSS25 استفاده شد.
یافته ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه 6 ± 36/4 سال بوده و دارای سابقه کار 6/6 ± 12/66 سال بودند. 73/8 % افراد از بیماری کووید19 آگاهی داشتند، 88% آنها دارای نگرش مطلوب و 71% نیز دارای عملکرد مناسبی بوند. نتایج آنالیز همبستگی نشان داد بین شاخص های KAP افراد ضریب همبستگی قابل قبول و معنادار وجود دارد(0/05 >P). نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بین نمرات دانش در دو گروه مرد و زن  تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج رگرسیون خطی نشان داد که مشخصات دموگرافیک بیشترین تاثیر را برروی عملکرد دارد. با مقایسه ضرایب Beta مشخص گردید که بیشترین تاثیرگذاری بر روی شاخص های دانش و نگرش به تحصیلات و بیماری تنفسی مرتبط بوده و متغیرهای سابقه کاری، آموزش در زمینه کووید19 و تحصیلات بیشترین تاثیر را بر شاخص عملکرد داشته اند. 
نتیجه گیری:پارامترهای دموگرافیکی مختلف رویKAP  افراد تاثیرگذار می باشد که این یافته مهم می تواند منجر به ارائه راهکارهای کنترلی مطلوب توسط مسئولان بهداشت و درمان گردد.

کلیدواژه‌ها