اعضای هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

مدیر مسئول

دکتر محمود کریمی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

research.savehums.ac.ir/fa
m.karimisavehums.ac.ir
0000-0002-8413-1942

سردبیر

دکتر گلی ارجی

مدیریت اطلاعات سلامت گروه پایه، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

goliarjigmail.com
0000-0002-4915-7493

اعضای هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر مهناز افشاری

سیاستگذاری سلامت استادیار سیاستگذاری سلامت، گروه پایه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی، ساوه، ساوه، ایران

mahnazafshar89gmail.com
0000-0003-1349-2588

دکتر نیره باغچقی

آموزش پرستاری دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

baghcheghinayerehgmail.com
0000-0001-6877-473X

دکتر مجتبی ذکائی

مهندسی بهداشت حرفه‌ای استادیار مهندسی بهداشت حرفه‌ای، گروه پایه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

mzokaei2011gmail.com
0000-0003-3668-3176

دکتر پریسا حسینی کوکمری

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، گروه پایه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

hosseinikoukamari.parisagmail.com
0000-0003-3814-9591

دکتر مریم سعیدی

پرستاری استادیار پرستاری، گروه پایه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

maryamsaeedi2009gmail.com
0000-0003-0136-9267

دکتر سمیرا علیرضائی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پایه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

s.alirezaei.6856gmail.com
0000-0001-7987-1201

دکتر محسن فلاحتی

مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشیار مهندسی بهداشت حرفه‌ای، گروه پایه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

falahati.mohsen64gmail.com
0000-0003-4878-496X

دکتر حمیدرضا کوهستانی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

research.savehums.ac.ir/fa
koohestanihrsavehums.ac.ir
0000-0003-1047-7294

دکتر مختار مهدوی

مهندسی بهداشت محیط استادیار مهندسی بهداشت محیط، گروه پایه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

shamall6yahoo.com
0000-0001-5438-3447

دکتر رضا نعمتی

مهندسی بهداشت محیط استادیار مهندسی بهداشت محیط
گروه پایه، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده علوم پزشکی ساوه
ساوه
ایران

reza.nemati84gmail.com
0000-0001-6234-5862

دکتر مرتضی همت

مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه،ساوه، ایران

mortezahemmatgmail.com
0000-0003-3564-1791