نقش تمرین ورزشی بر التهاب و خستگی بازماندگان سرطان: یک مطالعه مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: خستگی مرتبط با سرطان به طور معنی‌داری کیفیت زندگی بسیاری از بازماندگان سرطان را مختل می‌کند . به نظر می رسد انجام مداخلات ورزشی می تواند در بهبود این عوارض موثر باشد؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخلات ورزشی انجام شده در بهبود خستگی مرتبط با سرطان در بیماران مبتلا به سرطان انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: در مطالعه مروری و روایتی از پایگاه‌های اطلاعاتی Springer, Pumped ، direct Science و Google Scholar از سال‌های 1995 تا 2020 استفاده شد و از کلمات کلیدی " Physical fitness, physical activity, inflammation, fatigue, cancer, exercise " جستجو شد. بعد از غربالگری اولیه، متن کامل مقالات ارزیابی گردید و مقالاتی که معیار ورود به پژوهش داشتند آنالیز شدند. تعداد 120 مقاله مورد بررسی اولیه قرار گرفتند و از این میان 91 مقاله معیار ورود به مطالعه مروری را کسب کردند.
یافته ها: شواهد جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که چندین عامل از جمله التهاب مزمن، عدم تعادل اتونومیک، اختلال عملکرد محور HPA و یا آسیب میتوکندری می‌تواند به اختلال عملکرد طبیعی سلول های عصبی کمک کند و منجر به علائم خستگی مرتبط با سرطان شود و مداخلات تمرین ورزشی نسبت به برخی از گزینه‌های درمانی به منظور کاهش خستگی مرتبط با سرطان موفق‌آمیزتر عمل می‌کنند.
نتیجه‌گیری: علی رغم تأثیر مثبت مداخلات ورزشی در تعدیل خستگی مرتبط با سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان هنوز باید مطالعات وسیعتری با حجم نمونه بالاتر به منظور تجویز و طراحی برنامه‌های تمرینی استاندارد برای بازماندگان سرطان صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها