نیازسنجی فرهنگی دانشجویان در دانشکده علوم پزشکی ساوه در سال 1401

نوع مقاله : مقاله اصیل / تحقیقاتی

نویسندگان

1 مرکز رشد فناوری سلامت، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

2 مرکز بهداشت شهرستان ساوه، گروه بهبود تغذیه، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

3 دانشکده بهداشت، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

5 مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان شهیدی بهشتی همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

6 دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

چکیده

مقدمه: نیاز سنجی قدم اول در برنامه‌ریزی برنامه‌های مدیریتی به ویژه مدیریت فرهنگی در دانشگاهها است لذا این مطالعه با هدف نیازسنجی فرهنگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ساوه در سال 1400-1401 انجام ‌شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی - پیمایشی است که جامعه آماری شامل همه دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان شاغل در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ساوه در سال تحصیلی 1401 - 1400 بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه نیازسنجی فرهنگی استاندارد شده (با ضریب آلفای کرونباخ 77/0) متشکل از دو بخش: 1) اطلاعات دموگرافیک و 2) مشتمل بر 71 گویه با مقیاس لیکرت 5 سطحی و 10 مولفه استفاده شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه-ها، داده‌ها با استفاده از نرم افزار اکسل و SPSS مدیریت شده و در نهایت با شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های تحلیلی فریدمن و آنالیز واریانس چند متغیره تحلیل و گزارش شدند. در همه آزمون‌ها سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شده است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به دست آمده بیشتر شرکت کنندگان، خانم بودند (109 (1/68 درصد) در مقابل 51 (9/31 درصد). همچنین بیشترین و کمترین تعداد شرکت کنندگان به ترتیب در گروه سنی 20 سال و 22 سال قرار داشتند (6/35 درصد در مقابل 3/11 درصد). 90 درصد از شرکت کنندگان در مطالعه مجرد و مابقی متاهل بودند. 3/56 درصد شرکت کنندگان، بومی شهرستان ساوه و 8/43 درصد غیربومی بودند. اولویت بندی نیازها از نظر دانشجویان به ترتیب به صورت نیاز ورزشی، نیاز اجتماعی، نیاز هنری، نیاز سیاسی، نیاز مذهبی، نیاز ملی به دست آمد که آزمون فریدمن تفاوت معنی‌دار نگرش دانشجویان بین نیازها را نشان داد (05/0 >P). اولویت بندی نیازها از نظر اساتید و کارمندان به ترتیب به صورت نیاز ورزشی، اجتماعی، هنری، ملی، سیاسی و مذهبی به دست آمد و آزمون فریدمن هم تفاوت معنی‌داری بین نگرش اساتید و کارمندان بین نیازها نشان داد(05/0 >P).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه، نیاز ورزشی در هر دو گروه دانشجویان و اساتید-کارمندان اولویت اول بود؛ بنابراین باید در سیاستگذاریهای حوزه فرهنگی دانشگاه به اهمیت نیازهای ورزشی و نحوه پاسخگویی به این نیازها توجه ویژه‌ای شود.

کلیدواژه‌ها