نقش تمرین ورزشی بر التهاب و خستگی بازماندگان سرطان: یک مطالعه مروری

دوره 1، شماره 1، تیر 1401، صفحه 14-30

زهرا همتی فارسانی؛ سمیرا عمادی


بعد چهارم سلامت : سلامت معنوی، بعد مغفول مانده سلامت جامعه

دوره 1، شماره 1، تیر 1401، صفحه 31-34

محسن شمسی؛ سید عبداله محمودی


نیازسنجی فرهنگی دانشجویان در دانشکده علوم پزشکی ساوه در سال 1401

دوره 1، شماره 1، تیر 1401، صفحه 35-46

ادریس حسین زاده؛ پریسا طه؛ مهدی صفری؛ شقایق شفیقی؛ فرشید محمدی؛ فرزانه طالب حقیقی